1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPBIG BUDDHA [ PHUKET - Travel Thai Asia] : พระใหญ่ [ ภูเก็ต - สถานที่เที่ยว]

 

   THE GREATEST WHITE MARBLE - WHITE JADE  

    BUDDHA MARA SUBUING POSTURE  -  HIGH   45   METRE

   พระพุทธรูป ปางมารวิชัย หินอ่อนหยกขาว

  ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  -  สูง  45  เมตร

  

  ชื่อ      พระใหญ่  ภูเก็ต 

  ที่อยู่    ยอดเขานาคเกิด  ต. ตำบลกะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต

 

   ลักษณะ   

       -    พระพุทธรูป ปางมารวิชัย

       -   ศิลปแบบร่วมสมัย

       -   ขนาดหน้าตักกว้าง  24.45  เมตร

      -    ความสูง 45 เมตร

      -    โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

      -    ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว  “ สุริยกันต ”  ( สุริยกันตะ) จากพม่า

     -    น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน

           (  2,500 ตารางเมตร  โดยประมาณ  )

 

   ประวัติ  

         -  ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร

              สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

              “  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ” 

         -     พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต

         -     วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

         -      โดยนายสุพร วนิชกุล ประธานดำเนินการจัดสร้าง

               

 เว็บไซต์  : www.mingmongkolphuket.com

 

 รูปแบบที่วางไว้เมื่อก่อสร้างเสร็จ

  

แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์

    -  รูปแบบของภูมิทัศน์ เป็นแบบ สวรรค์ชั้นดาวดึงส

       ซึ่งเป็นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราช ( พระอินทร์ )

      -   พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นนี้เช่นกัน

       โดยลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้

       อีกนัยหนึ่งก็คือ ปางโปรดพุทธมารดานั่นเอง

       ซึ่งจะมีการสร้างปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ หรือ ปางเปิดโลก

       ขึ้นมาอีกปางหนึ่ง

    - บันได จะสมมุติให้เป็นบันไดแก้ว  บันไดทอง  และ  บันไดเงิน

     เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางเปิดโลก

     ซึ่งจะแสดงให้เห็นโลกทั้งสามอันได้แก่สวรรค์, มนุษย์

     และยมโลก ( นรกภูมิ )

 
   -  ลานเชิงบันไดช่วงล่าง มีรูปปั้น
พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นการเชิดชู

       ที่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไปทั่วแผ่นดิน

รูปแบบส่วนประกอบของภูมิทัศน์

  1. เสาครุฑชูพญานาค  9  เศียรรอบฐานพระ ประมาณ 32 ต้น

2.  ลานหินแผ่นประทักษิณารอบฐานพระ (ลานเวียนเทียน) 

3.   เจดีย์จุฬามณี อันเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า

 4.  ปราสาทไพชยนต์  -  ที่ประทับของพระอินทร์

 5.  ช้างเอราวัณ  -  ช้าง 33 เศียร พาหนะของพระอินทร์ สูง  32 เมตร

     ขนาดความสูงประมาณ 32 เมตร

6. ระเบียงคตที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 108 ปาง รอบฐานพระ

     เปรียบเสมือนเป็นกำแพงจักรวาล

7. พิพิธภันฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

     ด้านล่างหลังองค์พระใหญ่ (ดูรูปภาพ)